Kaug-konsultatsiooni käigus antakse eksperthinnang pöördumisele virtuaalses logopeedikabinetis. Kaug-konsultatsioon jaguneb kolme etappi* (vt. Logopeedi kaug-konsulteerimise etapid). Kaug-konsultatsiooni kestuseks on 90 minutit, mille jooksul toimub konsultatsioon, hindamine ja tegevusplaani koostamine. 

Tööprotsess 3

1. Pöördumine virtuaalsesse logopeedikabinetti

Tegevused: Klient broneerib/fikseerib pöördumise. Kirjeldab oma probleemi võimalikult täpselt. Logopeed vastab ja vajadusel palub täiendavat infot, nt heli- või videofaili.  Lepitakse kokku Skype konsultatsiooni aeg kliendile sobival ajal.

2. Skype konsultatsioon

Tegevused: Toetudes I etapil kogutud infole, vestleb logopeed kliendiga ja/või vaatleb kliendi suhtlemist. Logopeed  annab esmase hinnangu probleemile ja võimalikule lahendusele.

3. Analüüs ja kokkuvõte

Tegevused: Kogutud info alusel teeb logopeed kirjaliku kokkuvõtte kliendile ja koostab tegevuskava.

Kaug-konsultatsiooni eesmärk on anda esmane hinnang murele, nõustada patsienti ja/või tema lähedasi. Kaug-konsultatsiooni käigus hinnatakse vajadust:

* Broneerimissüsteemis broneeritud kalendri kuupäev fikseerib aja, mis ajaks on logopeed võtnud Teiega ühendust ja leppinud kokku järgmised sammud.

Aega broneerima